Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.frusack.com jsou podmínkami aplikovanými společností infiberry, s.r.o., se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 048 84 639, DIČ: CZ04884639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 295197.

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti infiberry, s.r.o., se sídlem Národní 41, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 04884639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 295197 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.frusack.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2.
Obchodní po dmínky se n ou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání; takové případy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3.
V rámci kupní smlouvy je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
5.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje podrobné informace o zboží, a to mimo jiné včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na případné vrácení tohoto zboží.
3.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výhradou podmínek uvedených v Platebních a dodacích podmínkách. Ceny zboží zůstávají v platnosti ve výši a po dobu, po jakou jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není vyloučena ani nijak omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Více informací v Platebních a dodacích podmínkách.
5.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
i.
údaje o kupujícím,
ii.
objednávaném zboží, které pro učinění objednání kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,
iii.
způsobu úhrady kupní ceny zboží,
iv.
údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
v.
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
6.
Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a z/měnit údaje, které do objednávky vložil, a je mu tímto umožněno zjistit a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce po jejím odeslání jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její obdržení prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
7.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
8.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.

3.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
i.
na dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží;
ii.
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP Webpay;
iii.
bezhotovostně platební kartou po internetu přes platební bránu;
iv.
bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě prodávajícího.
2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle Platebních a dodacích podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, součástí kupní ceny jsou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto však není dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 6 těchto obchodních podmínek ohledně možnosti prodávajícího stanovit povinnost uhradit kupní cenu zboží předem.
4.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.
5.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést při platbě za zboží variabilní symbol platby, který mu bude zaslán po odeslání objednávky na elektronická adresa kupujícího či mu bude sdělen jiným vhodným způsobem. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky v souladu s čl. 2 odst. 7 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
7.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
8.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od (i) kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, či (iii) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
2.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4 odst. 1 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
3.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4 odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4 odst. 2 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, který mu za tím účelem sdělí.
7.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.
V ostatním se uplatní Platební a dodací podmínky.

6.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména nikoli však výlučně ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
i.
má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující rozumně očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
ii.
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
iii.
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
iv.
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
v.
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3.
Ustanovení uvedená v čl. 6 odst. 2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců (6) od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
5.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího e-mailem nebo poštou či osobně na adrese jeho provozovny (tj. Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží s písemným odůvodněním reklamace.
6.
prodávané věci jsou připojeny instrukce o správném zacházení. Vznikne-li vada v důsledku nedodržení instrukcí kupujícím, prodávající není povinen tuto reklamaci uznat, a to zejména nikoli však výlučně vznikne-li vada v důsledku:
i.
vystavení zboží vyrobeného z PLA vyšším teplotám (nad 40°C),
ii.
kontaktu s ostrými předměty,
iii.
dlouhodobému působení vlhkosti, nebo
iv.
působení žíravých či kyselých látek.

7.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.       ŘEŠENÍ SPORŮ

1.
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší věcně a místně příslušné obecné soudy České republiky.
2.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět a vykonává dozor nad dodržováním zákona, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
3.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy spotřebitel (kupující) uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
4.
Spotřebitel (kupující) má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
5.
Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s., přes https://www.dtest.cz/poradna či na telefonu +420 299 149 009.

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.
Přijali jsme závazek chránit soukromí a osobní údaje kupujících a dalších osob, s jejichž osobními údaji přicházíme do styku.
2.
Informace o tom, jaké osobní údaje a za jakými účely zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k ochraně osobních údajů a jak je můžete uplatnit se dozvíte v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete na našich internetových stránkách ZDE.

10.       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.
Prodávající může kupujícímu zasílat také obchodní sdělení v rámci přímého marketingu v souladu s platnými právními předpisy. Tuto marketingovou komunikaci může kupující kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém obchodním sdělení.
2.
Na internetových stránkách prodávajícího je prodávající oprávněn využívat cookies, jež mu umožňují zaznamenat a ukládat preference a nastavení návštěvníků našich internetových stránek. Soubory cookies může prodávající také sbírat a využívat pro marketingové účely. Více informací o tom, jaké cookies a za jakým účelem prodávající zpracovává, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies, který je k dispozici na našich internetových stránkách ZDE.

11.       DORUČOVÁNÍ

1.
Kupujícímu můžou být informace související s uzavřenou kupní smlouvou doručovány na elektronickou adresu kupujícího.

12.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si tímto smluvní strany sjednávají, že vztah se jejich smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
3.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není volně přístupná.
4.
Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

korespondenční adresa:

infiberry, s.r.o., Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,

adresa provozovny:

infiberry, s.r.o., Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,

adresa elektronické pošty:

info@frusack.com,

telefon:

+420606243776.
V Praze dne 1.1.2020

infiberry, s.r.o.